Přístroje

Logo organizace

Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Analytická zkušební laboratoř Brno
Konkrétní využití:
Multireziduální analýza mykotoxinů. Multireziduální analýza pesticidů - od 2021
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Multireziduální stanovení mykotoxinů v potravinách a krmivech (Potraviny rostlinného původu – cereálie, olejniny, ovoce a zelenina. Potraviny živočišného původu – mléko, mléčné výrobky, maso a masné výrobky. Krmiva). Multireziduální stanovení pesticidů v obilovinách a sladu - od 2021
Logo organizace

Zařízení pro zalévání vzorků za tepla

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Přístroj pro automatické zálevaní metalografických vzorků za tepla.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Přípravní práce pro metalografické výbrusy
Logo organizace

3D tiskárna na kovy - DED technologie

COMTES FHT a.s.
Aditivní výroba
Konkrétní využití:
opravy forem, navařování povrchových vrstev, heterogenní materiály
Logo organizace

3D tiskárna na kovy - SLM technologie

COMTES FHT a.s.
Aditivní výroba
Konkrétní využití:
výroba speciálních součástí
Logo organizace

AnalytickyRem - Analytický řádkovací elektronový mikroskop

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Moderní řádkovací elektronový mikroskop (QUANTA 450 FEG), který umožňuje komplexně charakterizovat strukturu materiálů. Kromě zobrazení strukturypři vysokém rozlišení je možné stanovit lokální chem. složení a krystalografické parametry (orientace zrn, identifikace fází) povrchové vrstvy studovaných vzorků. Variabilní tlak v pracovní komoře mikroskopu umožňuje studovat nevodivé vzorky bez jejich úpravy(zvodivění).
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Veškeré druhy analýzy pomocí SEM se poskytují jako služba
Logo organizace

Analyzátor G8 GALILEO O/N/H

COMTES FHT a.s.
Metalurgie
Konkrétní využití:
Stanovování obsahu kyslíky, dusíku a vodíku v kovových materiálech
Logo organizace

Analyzátor rtuťi

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Analytická zkušební laboratoř Praha
Konkrétní využití:
Stanovení rtuti ve kapalných a pevných matricích.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analýza rtuti v odpadních vodách, sedimentech, půdách, organických (ryby, léčiva) a anorganických materiálů.
Logo organizace

Analyzátor spalin QMS

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Zařízení s vyhřívaným kapilárním vstupním systémem umožňuje rutinní analýzu plynů a zejména těkavých produktů rozkladu při tepelné analýze.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Spektrometrická analýza chemického složení spalin vznikajících v průběhu vysokoteplotních termických analýz realizovaných v rámci studia procesů tuhnutí oceli. Klíčová je identifikace dějů souvisejících s uvolňováním a chemickým složením plynných fází v rámci studia vysokoteplotních vlastností ocelí.
Logo organizace

Analyzátor vodíku LECO RH600

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Zařízení umožňuje měření obsahu vodíku v technických materiálech (např. kovy, slitiny, prášky) v rozsahu od 0,1 do 2500 ppm; detekční metoda: nedisperzní infračervená absorpce; typ pece: elektrodová s regulací proudu, výkonu a teploty; výkon pece 7500 W max.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Měření poskytované RMTVC jako služba.
Logo organizace

Anton Paar FRS 1600

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Vysokoteplotní viskozimetr pracující v teplotním rozmezí 20 až 1550 °C a umožňující měření v rotačním i oscilačním módu. Měřicí rozsah: 3 mPa·s až 300 Pa·s. Precizní stanovení viskozity kapalin a tavenin. Studium newtonského a nenewtonského chování. Stanovení tokových křivek a normálových sil. Studium širokého spektra materiálů.
Logo organizace

Ascott CC1000iP

COMTES FHT a.s.
Korozní laboratoř
Konkrétní využití:
Pokročilé korozní testy vyžadující chlazení, např. PV1210
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Testování korozní odolnosti základních materiálů až finálních výrobků.
Logo organizace

Ascott CC1000iP

COMTES FHT a.s.
Korozní laboratoř
Konkrétní využití:
Pokročilé korozní testy s mražením až do -20°C, např. VDA 233-102, Renault ECC1, atd.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Testování korozní odolnosti základních materiálů až finálních výrobků.
Logo organizace

Ascott S1000iP

COMTES FHT a.s.
Korozní laboratoř
Konkrétní využití:
Pokročilejší korozní testy dle DIN 50021, ISO 6270-2 atd.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Testování korozní odolnosti základních materiálů až finálních výrobků.
Logo organizace

Ascott S1000iS

COMTES FHT a.s.
Korozní laboratoř
Konkrétní využití:
Základní test solnou mlhou dle EN ISO 9227
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Testování korozní odolnosti základních materiálů až finálních výrobků.
Logo organizace

Atmosférická tavící pec

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Tavicí pec pro vzorky oceli, ferostlitin a strusek do hmotnosti 6,0 kg a teploty max. 1800 °C. Možnost simulace základních metalurgických reakcí se zaměřením na ocel, strusku, rafinační procesy, legování, dezoxidaci atd.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
S tímto zařízením je vsázka tavena pomocí generátoru indukčního pole. Předností indukčního ohřevu je rychlé dosažení tavicí teploty. Díky magnetickému poli je tavenina dobře homogenizována, čímž je dosaženo rozmíchání legur v celém objemu taveniny. Díky termočlánku je měření teploty přesné a výkon přístroje regulovaný tak, aby stále udržoval požadovanou teplotu taveniny.