Přístroje

Logo organizace

Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Analytická zkušební laboratoř Brno
Konkrétní využití:
Multireziduální analýza mykotoxinů. Multireziduální analýza pesticidů - od 2021
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Multireziduální stanovení mykotoxinů v potravinách a krmivech (Potraviny rostlinného původu – cereálie, olejniny, ovoce a zelenina. Potraviny živočišného původu – mléko, mléčné výrobky, maso a masné výrobky. Krmiva). Multireziduální stanovení pesticidů v obilovinách a sladu - od 2021
Logo organizace

Zařízení pro zalévání vzorků za tepla

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Přístroj pro automatické zálevaní metalografických vzorků za tepla.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Přípravní práce pro metalografické výbrusy
Logo organizace

3D tiskárna na kovy - DED technologie

COMTES FHT a.s.
Aditivní výroba
Konkrétní využití:
opravy forem, navařování povrchových vrstev, heterogenní materiály
Logo organizace

3D tiskárna na kovy - SLM technologie

COMTES FHT a.s.
Aditivní výroba
Konkrétní využití:
výroba speciálních součástí
Logo organizace

500 MHz NMR spektrometr pro měření vzorků v kapalinách a pevné fázi

CEITEC Masarykova univerzita
Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Konkrétní využití:
3 RF kanály; vybavený 5 mm duální (BB-1H) kryosondou chlazenou dusíkem (Prodigy), 5 mm duální BBFO sondou, 5 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) sondou, 10 mm duální (1H-13C) sondou a 4 mm duální (BB-1H) CP/MAS sondou na měření vzorků v pevné fázi
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
NMR analýza v pevné fázi i v kapalinách
Logo organizace

600 MHz NMR spektrometr pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách

CEITEC Masarykova univerzita
Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Konkrétní využití:
5 RF kanálů; 5 mm čtyřrezonanční (1H-31P-13C-15N) inverzní kryosonda s chlazenými předzesilovači (1H, 1šC); rozsah teplot vzorku −40C až 80C
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
NMR analýza v kapalinách
Logo organizace

700 MHz NMR spektrometr pro měření spekter biomolekul

CEITEC Masarykova univerzita
Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Konkrétní využití:
4 RF kanály; 5 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) inverzní kryosonda optimalizovaná pro 13C detekci s chlazenými předzesilovači (1H, 13C, 15N); rozsah teplot vzorku −40C až 80C
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Struktura a dynamika biomolekul s využitím NMR
Logo organizace

700 MHz NMR spektrometr pro měření vzorků v kapalinách a pevné fázi

CEITEC Masarykova univerzita
Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Konkrétní využití:
4 RF kanály; vybavený 5 mm duální širokopásmovou sondou, 5 mm duální inverzní širokopásmovou sondou, 1,7 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) sondou, 3,2 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) MAS sondou pro měření vzorků v pevné fázi a 4 mm duální CP/MAS sondou pro měření vzorků v pevné fázi
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
NMR analýza v pevné fázi i v kapalinách
Logo organizace

850 MHz NMR spektrometr pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách

CEITEC Masarykova univerzita
Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Konkrétní využití:
4 RF kanály; 5 mm trojrezonanční (1H/19F-13C-15N) inverzní kryosonda s chlazenými předzesilovači (1H, 13C); rozsah teplot vzorku 0C až 135C
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Kontrola kvality, identifikace látek
Logo organizace

950 MHz NMR spektrometr s kryosondou pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách

CEITEC Masarykova univerzita
Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Konkrétní využití:
4 RF kanály; 5 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) inverzní kryosonda s chlazenými předzesilovači (1H, 13C); rozsah teplot vzorku −40C až 80C
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Kontrola kvality, identifikace látek
Logo organizace

AnalytickyRem - Analytický řádkovací elektronový mikroskop

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Moderní řádkovací elektronový mikroskop (QUANTA 450 FEG), který umožňuje komplexně charakterizovat strukturu materiálů. Kromě zobrazení strukturypři vysokém rozlišení je možné stanovit lokální chem. složení a krystalografické parametry (orientace zrn, identifikace fází) povrchové vrstvy studovaných vzorků. Variabilní tlak v pracovní komoře mikroskopu umožňuje studovat nevodivé vzorky bez jejich úpravy(zvodivění).
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Veškeré druhy analýzy pomocí SEM se poskytují jako služba
Logo organizace

Analyzátor G8 GALILEO O/N/H

COMTES FHT a.s.
Metalurgie
Konkrétní využití:
Stanovování obsahu kyslíky, dusíku a vodíku v kovových materiálech
Logo organizace

Analyzátor rtuťi

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Analytická zkušební laboratoř Praha
Konkrétní využití:
Stanovení rtuti ve kapalných a pevných matricích.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Analýza rtuti v odpadních vodách, sedimentech, půdách, organických (ryby, léčiva) a anorganických materiálů.
Logo organizace

Analyzátor spalin QMS

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Zařízení s vyhřívaným kapilárním vstupním systémem umožňuje rutinní analýzu plynů a zejména těkavých produktů rozkladu při tepelné analýze.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Spektrometrická analýza chemického složení spalin vznikajících v průběhu vysokoteplotních termických analýz realizovaných v rámci studia procesů tuhnutí oceli. Klíčová je identifikace dějů souvisejících s uvolňováním a chemickým složením plynných fází v rámci studia vysokoteplotních vlastností ocelí.
Logo organizace

Analyzátor vodíku LECO RH600

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Zařízení umožňuje měření obsahu vodíku v technických materiálech (např. kovy, slitiny, prášky) v rozsahu od 0,1 do 2500 ppm; detekční metoda: nedisperzní infračervená absorpce; typ pece: elektrodová s regulací proudu, výkonu a teploty; výkon pece 7500 W max.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Měření poskytované RMTVC jako služba.