Vyhledávání možností spolupráce s výzkumnou sférou


Výzkumná pracovištěPracoviště: Zkušební laboratoř aerodynamiky nízkých rychlostí (Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.) Praha 18

Testing laboratory of aerodynamics of low velocities
Logo vloženo

Provádění aerodynamických měření a zkoušek modelů letadel, jejich částí, letadlových celků, leteckých pozemních zařízení, budov a jiných děl v aerodynamických tunelech nízkých rychlostí a jinými metodami simulace pohybu zkoumaného objektu.
Přístrojové vybavení programu:
Cirkulační atmosférický aerodynamický tunel s otevřeným měřícím prostorem (3m LSWT), Otevřený atmosférický aerodynamický tunel s nepřerušovaným chodem (1.8m LSWT), Cirkulační atmosférický aerodynamický tunel s otevřeným měřícím prostorem (0.6m LSWT),

Pracoviště: Zkušební laboratoř aerodynamiky vysokých rychlostí (Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.) Praha 18

Logo vloženo

Přístrojové vybavení programu:
Atmosférický aerodynamický tunel s přerušovaným chodem (A), Cejchovací atmosférický aerodynamický tunel s přerušovaným chodem (C), Atmosférický aerodynamický tunel s přerušovaným chodem (M),

Pracoviště: Sdílená laboratoř Buněčné zobrazování (CELLIM) (CEITEC Masarykova univerzita) Bohunice

Core Facility Cellular Imaging (CELLIM)
Logo vloženo

CELLIM poskytuje služby v oblasti světelné mikroskopie, přípravě vzorku, získávání mikroskopických dat a obrazové analýze dat. Sdílená laboratoř rovněž zajišťuje školení uživatelů v rámci výše zmíněných činností. Mikroskopie a následná analýza obrazu představují jeden ze základních nástrojů buněčné a molekulární biologie. Naším cílem je poskytovat špičkové přístroje a softwarové vybavení, stejně tak jako asistovat ostatním vědcům s designem experimentů, přípravou vzorku, získáváním mikroskopických dat a jejich následnou analýzou.
Přístrojové vybavení programu:
Zeiss AxioZoom.V16-Apotome2, Olympus SZX16, Zeiss Axioscope.A1 ZEN, Zeiss AxioImager.Z2-ZEN, Zeiss LSM 880_AiryscanFast, Zeiss LSM 780_Airyscan, Zeiss LSM 800, Zeiss LSM 700, ZEISS Elyra 7_Lattice SIM,

Pracoviště: Centrální laboratoř Nanobiotechnologie (CEITEC Masarykova univerzita) Bohunice

Nanobiotechnology Core Facility
Logo vloženo

Mikroskopie pomocí skenovací sondy pro zobrazování biologických vzorků – řezů tkání, buněk, jednotlivých biomolekul, jako jsou nukleové kyseliny nebo proteiny. Studium afinity u interakcí na molekulární úrovni. Jedinečné vlastnosti laboratoře: vizualizace a studie vzorků pomocí mikroskopie atomových sil (AFM) v suchém i kapalném stavu; AFM v kombinaci s dalšími technikami (elektrochemie, optická a konfokální fluorescenční mikroskopie); nanolitografie, nanomechanické manipulace, imobilizace pomocí ink-jet systému; příprava vzorků pro AFM; statistické analýzy a filtrace dat; výroba a biokonjugace nanočástic.
Přístrojové vybavení programu:
Scienion, NTMDT SolverNext, Bruker Dimension FastScan, SPR Navi 210A, NTMDT NTgra Vita, Autolab, JPK NanoWizard 3,

Pracoviště: Laboratoř rostlinného výzkumu (PLANTS) (CEITEC Masarykova univerzita) Bohunice

Plant Sciences Core Facility
Logo vloženo

Laboratoř umožňuje přístup ke špičkové infrastruktuře pro pěstování rostlin a řas v rámci základního výzkumu, jakož i k simulaci environmentálních podmínek nebo fenotypizačním analýzám. Provozujeme 15 plně kontrolovaných velkoprostorových kultivačních komor (fytotronů) a 10 skleníků, které poskytují přesně definované prostředí pro kontrolované pěstování rostlin. Navíc naše laboratoř umí poskytnout biostatistickou analýzu (Machine Learning, Regression analysis, ANOVA, Mixed models, Bayesian analysis) pro jakékoliv data rostlinného výzkumu (fenotypová data, chemická kinetika, fluorescenční a chlorofylová data, zemědělská data atd.), stejně tak i zpracování a analýzu obrazu.
Přístrojové vybavení programu:
CLF fytotron, Skleníky, Malé komory Percival Scientific, AlgaeTron AG 230 (PSI),

Pracoviště: Centrální laboratoř Genomika (CEITEC Masarykova univerzita) Bohunice

Genomics Core Facility
Logo vloženo

Laboratoř poskytuje kombinaci špičkového vybavení a odborných znalostí pro provádění kompletních experimentálních postupů od přípravy vzorků po komplexní genomické analýzy. K vybavení laboratoře patří Next Generation Sequencing (NGS), single-molecule nanoporové sekvenování, DNA čipy a high-throughput & digitální PCR. Ve spolupráci s Centrem molekulární medicíny CEITEC MU umožňujeme přístup k technologiím a přístrojům pro analýzu biologického materiálu - cell sorter, průtokové cytometry, laser capture microdissection. Umožňuje tak provedení vysoce komplexních experimentů včetně např. single-cell genomických analýz nebo analýzy rozdílů genomů a transkriptomů zdravých a nádorových buněk.

Pracoviště: Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie (CEITEC Masarykova univerzita) Bohunice

Cryo-Electron Microscopy and Tomography Core Facility
Logo vloženo

Moderní elektronová mikroskopie biologických vzorků se provádí na buněčné a molekulární úrovni pomocí 3D kryo-elektronové mikroskopie a kryo-elektronové tomografie, kdy vzorky jsou prudce zamraženy a tak uchovány blízko jejich přirozeném stavu. Kryo-elektronová tomografie (kryo-ET) je jediná metoda umožňující studium pleiomorfických struktur, jako jsou buňky a buněčné organely, zatímco kryo-elektronová mikroskopie (kryo-EM) se používá pro určení struktury jednotlivých částic, především větších makromolekulárních komplexů, které byly izolovány a vyčištěny pomocí biochemických metod.

Pracoviště: Centrální laboratoř Proteomika (CEITEC Masarykova univerzita) Bohunice

Proteomics Core Facility
Logo vloženo

Sdílená laboratoř poskytuje akademické komunitě a jiným subjektům přístup k pokročilým proteomickým technologiím založený na sdílení instrumentace a expertízy vysoce kvalifikované obsluhy. Efektivní využití špičkových hmotnostních spektrometrů posunuje hranice poznání komplexity proteomu v závislosti na požadavcích výzkumné komunity. Sdílená laboratoř je takto zapojena do řady projektů vyžadujících charakterizaci proteinů na poli biochemie, molekulární a strukturní biologie, lidské a veterinární medicíny, mikrobiologie, v oblasti rostlinných věd i zemědělských a potravinářských aplikací.

Pracoviště: Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul (BIC) (CEITEC Masarykova univerzita) Bohunice

Core Facility of Biomolecular Interaction and Crystallization (BIC)
Logo vloženo

Sdílená laboratoř CF BIC poskytuje služby umožňující strukturní a biofyzikální charakterizaci biomolekul a studium (bio)molekulárních interakcí. Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje studium podmínek pro krystalizaci biomolekul a jejich komplexů, základní charakterizaci biofyzikálních vlastností molekul (analytická ultracentrifugace, dynamický rozptyl světla, CD spektroskopie, diferenciální skenovací kalorimetrie, diferenciální skenovací fluorimetrie) a studium termodynamiky a/nebo kinetiky vzájemných interakcí (isotermická titrační kalorimetrie, rezonance povrchového plasmonu, CD spektroskopie, analytická ultracentrifugace, microscale termoforéza).

Pracoviště: Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování (MAFIL) (CEITEC Masarykova univerzita) Bohunice

Multimodal and Functional Imaging Laboratory (MAFIL)
Logo vloženo

Laboratoř poskytuje moderní zobrazovací služby zejména v oblasti neurozobrazování a mapování lidského mozku, ale i zobrazování ostatních částí lidského těla. Základní techniky jsou humánní MR zobrazování v silném magnetickém poli (včetně MR spektroskopie) a elektrofyziologické techniky (high-density EEG, simultánní měření elektrofyziologie a MRI). Expertízy laboratoře se zaměřují zejména na funkční a strukturální mapování mozku (hlavy), neboť laboratoř vznikla zejména pro potřeby neurovědního výzkumu.