Vyhledávání možností spolupráce s výzkumnou sférou


Výzkumná pracovištěPracoviště: oddělení ochrany rostlin a informatiky (Agritec Plant Research s.r.o.)

Department of platn protection and informations
Logo vloženo

Pracoviště: Národní NMR centrum Josefa Dadoka (CEITEC Masarykova univerzita) Bohunice

Josef Dadok National NMR Centre
Logo vloženo

Centrální laboratoř NMR spektroskopie ve vysokých polích poskytuje přístup k NMR spektrometrům pracujícím při protonových frekvencích 500 až 950 MHz. Vybavení je vhodné zejména ke studiu struktury, dynamiky a interakcí biomolekul, tedy proteinů, nukleových kyselin a sacharidů. Přístroje jsou však dostatečně univerzální a lze je použít i k výzkumu v oblasti materiálových věd, organické a anorganické chemii, biochemii, biofyzice a biologii.
Přístrojové vybavení programu:
950 MHz NMR spektrometr s kryosondou pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách, 850 MHz NMR spektrometr pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách, 700 MHz NMR spektrometr pro měření spekter biomolekul, 700 MHz NMR spektrometr pro měření vzorků v kapalinách a pevné fázi, 600 MHz NMR spektrometr pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách, 500 MHz NMR spektrometr pro měření vzorků v kapalinách a pevné fázi,

Pracoviště: Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS (CEITEC Masarykova univerzita)

X-ray Diffraction and Bio-SAXS Core Facility
Logo vloženo

Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS umožnuje přístup k špičkové instrumentaci pro rentgenovou strukturní analýzu. Jsou to jednak monokrystalové difraktometry, které umožňují určit třírozměrnou strukturu (makro-) molekul až s atomárním rozlišením a dále komora pro maloúhlý rentgenový rozptyl (SAXS), pomocí které je možné charakterizovat (nejen) biologické makromolekuly v roztoku. Velikost molekul, na které je možno aplikovat difrakční metody, je v rozmezí molekulové hmotnosti stovek až milionů Daltonů, což umožňuje využití těchto metod v oblastech jako farmakologie, materiálové inženýrství, nanotechnologie, strukturní biologie aj.
Přístrojové vybavení programu:
Makromolekulární difraktometr s robotizovanou výměnou vzorků, Univerzální difraktometr s volbou mezi dvěmi vlnovými délkami, SAXS komora pro maloúhlý rentgenový rozptyl,

Pracoviště: VÚV TGM Pobočka Ostrava (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.) Moravská Ostrava a Přívoz

TGM Water Research Institute, Branch Ostrava
Logo vloženo

Hlavní obor: Natural Sciences
Vedlejší obor: Earth and related environmental sciences, Chemical sciences
Environmental sciences (social aspects to be 5.7), Organic chemistry, Inorganic and nuclear chemistry, Analytical chemistry,
Znečištění a kontrola vody, Anorganická chemie, Analytická chemie, separace, Organická chemie,
Chemická analýza, ekotoxikologie
Přístrojové vybavení programu:
Set for effect-based analyses, Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením také pro necílenou analýzu,

Výzkumné programy

Ekotoxikologie (počet možností spolupráce: 1)
Laboratoř organické analýzy (počet možností spolupráce: 0)

Pracoviště: VÚV TGM Laboratoř Praha (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.) Praha 6

TGM Water Research Institute, Laboratory
Logo vloženo

Hlavní obor: Natural Sciences
Vedlejší obor: Earth and related environmental sciences, Chemical sciences
Environmental sciences (social aspects to be 5.7), Analytical chemistry,
Znečištění a kontrola vody, Analytická chemie, separace, Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola ,
Zkušební laboratoře technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) s akreditací (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018) mají jako hlavní úkol zabezpečování analytických dat s využitím nejmodernější techniky a postupů. Cílem je kvalifikované řešení projektů cíleného výzkumu v oblasti zjišťování a hodnocení kvality vod při jejich užívání a ochraně.
Přístrojové vybavení programu:
Celkové vybavení radiologické laboratoře, Gamaspektrometr, Kapalinový scintilační spektrometr, Zařízení na elektrolytické nabohacení tritia,

Výzkumné programy

Radiologie (počet možností spolupráce: 1)
Radioekologie (počet možností spolupráce: 2)

Pracoviště: VÚV TGM Technologie vody a odpadů (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.) Praha 6

TGM Water Research Institute, Technology of water and wastes