Výzkumné programy

Logo organizace

Analýzy mikrostrukturních a mechanických vlastností kovů

COMTES FHT a.s.
Materiálová zkušební laboratoř
Materials engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Akreditované zkoušky zaměřené na konkrétní analýzy mikrostruktur a mechanických vlastností kovů.
Logo organizace

Analýzy zbytkové životnosti

COMTES FHT a.s.
On – site expertízy a rozbory
Materials engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Materiálové analýzy a zjišťování aktuálního stavu konstrukcí a energetických zařízení a predikce zbytkové životnosti.
Logo organizace

Charakterizace plechů a materiálové modely

COMTES FHT a.s.
Charakterizace plechů a materiálové modely
Civil engineering, Materials engineering, Mechanical engineering, Other engineering and technologies
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 1
Výpočetní server Intel
Počet možností spolupráce (celkem): 1
Vývoj a výzkum je zaměřen na základní a pokročilou charakterizaci plechů pomocí mechanických zkoušek při různých stavech zatěžování. Na základě mechanických zkoušek je následně sestaven a ověřen materiálový model, který slouží jako vstup do numerických výpočtů.
Logo organizace

Ekotoxikologie

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.
VÚV TGM Pobočka Ostrava
Biological sciences, Earth and related environmental sciences, Chemical sciences
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 2
Luminometr , Spektrofotometr
Počet možností spolupráce (celkem): 1
Zajištění toxikologických analýz povrchových, odpadních vod a sedimentů. Provádění 1) akutních a chronických testů toxicity na bakteriích, řasách, korýších, semenech vyšších rostlin, 2) bakteriálních testů mutagenity, 3) kvasinkových testů estrogenity. Tyto analýzy, jsou prováděny i formou baterie testů založených na stanovení různých mechanismů účinků látek a jejich směsí(tzv. effect-based metody), které vypovídají o stavu vod více než chemický rozbor, který je omezen, v lepším případě, na několik desítek monitorovaných polutantů.
Logo organizace

Entomologie

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Oddělení rostlinolékařství
Agriculture, Forestry, and Fisheries
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Realizace polních pokusů v režimu GEP. Zakládání, vyhodnocování a zpracování dat polních pokusů, odběr vzorků a diagnostika. Monitoring hmyzích škůdců v polních plodinách. Podávání návrhů minoritních registrací přípravků na ochranu rostlin. Moření osiva.
Logo organizace

Genetické zdroje pícnin

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Oddělení genetických zdrojů
Agriculture, Forestry, and Fisheries, Biological sciences
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Hlavní činností Oddělení genetických zdrojů je problematika řešená v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity. Naším hlavním úkolem je shromáždění semenných vzorků, jejich namnožení neboli regenerace, provedení zhodnocení a popisu, dlouhodobé uložení a následné využití těchto genetických zdrojů. Na tuto problematiku navazují výzkumné projekty, věnující se uplatnění genetických zdrojů v zemědělství, ochraně přírody, potravinářství aj. Řešené projekty se dále týkají problematiky trvalých travních porostů, osivových směsí, semenářské produkce, biodiverzity úhorů, a dalších témat.
Logo organizace

Herbologie

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Oddělení rostlinolékařství
Agriculture, Forestry, and Fisheries
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Realizace polních pokusů v režimu GEP. Zakládání, vyhodnocování a zpracování dat polních pokusů, odběr vzorků a diagnostika. Řešení vlastních polních pokusů, testování a ověřování biologické účinnosti herbicidů, podávání návrhů minoritních registrací přípravků na ochranu rostlin.
Logo organizace

Hydraulická optimalizace objektů

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.
VÚV TGM Hydraulická laboratoř
Civil engineering, Environmental engineering
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 1
Celkové vybavení haly pro modelový výzkum
Počet možností spolupráce (celkem): 1
Logo organizace

Kompoziční analýza rostlinného materiálu

Agritec Plant Research s.r.o.
oddělení biotechnologie
Agricultural biotechnology
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 1
Využití analytických metod pro zemědělskou praxi. Analýza rostlinného materiálu a půdních vzorků. Stanovení dusíkatých látek, škrobu, tuku, mastných kyselin, antinutričních látek a mikroprvků v semenech zemědělských plodin. Analýza půdních vzorků.
Logo organizace

Kvalifikace postupu svařování

COMTES FHT a.s.
Inspekční orgán – WPQR
Přístrojové vybavení výzkumného programu (celkem): 0
Počet možností spolupráce (celkem): 0
Inspekční orgán provádí kvalifikace postupu svařování podle řady norem ČSN EN ISO 15614 a ČSN EN ISO 15613.