Výzkumná pracoviště

Logo organizace

Aditivní výroba

COMTES FHT a.s.
Mechanical engineering, Materials engineering, Other engineering and technologies
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 2
3D tiskárna na kovy - DED technologie, 3D tiskárna na kovy - SLM technologie
Počet výzkumných programů: 1
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 1
Výroba kovových a plastových vzorků a prototypů pomocí 3D tisku. Laboratoř disponuje dvěma tiskárnami na kov. Tiskárna InssTekMX600 používá technologii přímé depozice (DED) s možností kombinace až čtyř materiálů dohromady a tiskárna Aurora S Titanium Pro používá SLM.
Logo organizace

Analytická zkušební laboratoř Brno

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 1
Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Špičkově vybavená analytická zkušební laboratoř (AZL) provádí řadu analytických rozborů od surovin přes meziprodukty až po konečné produkty zejména pivovarského a sladařského průmyslu. Akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Logo organizace

Analytická zkušební laboratoř Praha

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 9
Analyzátor rtuťi, Atomový absorpční spektrometr (AAS), Chemiluminiscenční detektor, Kapalinový chromatograf s UV a FLD detekcí, Plynový chromatograf s chemiluminiscenčnní detekcí, Plynový chromatograf s tandemovou hmotnostní detekcí (GC-MS/MS), Sestava hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením a kapalinového chromatografu, Ultraodstředivý mlýn ZM 200 je vysokorychlostní rotorový mlýn, Zařízení pro mikrovlnný rozklad
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Špičkově vybavená analytická zkušební laboratoř (AZL) provádí řadu analytických rozborů od surovin přes meziprodukty až po konečné produkty zejména pivovarského a sladařského průmyslu. Akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Logo organizace

Analýzy dopravního chování a modelování dopravy

Centrum dopravního výzkumu
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 0
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Oblast se zabývá sběrem dat o dopravním chování, metodikou sběru dat, z ní vyplývajících specifik dat a následnou analýzou dat o dopravním chování. Odborníci z oblasti vytvořili certifikovanou metodiku na realizaci průzkumů dopravního chování (Metodika aktivitně-cestovního průzkumu). Podíleli jsme se na realizaci průzkumů dopravního chování v několika městech v ČR a SR, na průzkumech odhalených preferencí pro studie proveditelnosti i pro městskou mobilitu. Další oblastí našeho zájmu a specializace je modelování dopravy, zejména strategické predikční agregované multimodální poptávkové modelování, ale směřujeme i k pokročilejším modelům pracujícím s desagregovanou poptávkou.
Logo organizace

Autonomní řízení

Centrum dopravního výzkumu
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 0
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Oblast autonomního řízení reaguje na zrychlující se trend zavádění automatizace v dopravě. V průběhu posledních let dochází k nárůstu aktivit na poli vývoje takzvaných pokročilých asistenčních systémů řidiče, které vykonávají určité jízdní úkony bez zásahu člověka, a především vývoje takzvaných autonomních či samořídicích vozidel, jejichž smyslem je nahradit člověka za volantem úplně. Tyto technologie jsou sice prezentovány jakožto prostředek, který eliminuje rizika plynoucí z řidičských chyb, ale zároveň nejsou prosty vlastních omezení a nedostatků, takže i ony představují výzvu z hlediska bezpečné implementace do každodenní praxe.
Logo organizace

Doprava a životní prostředí

Centrum dopravního výzkumu
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 1
Mobilní zařízení pro odběr spalin
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Je zaměřena především na řešení oblastí, jako jsou: komunikace s intenzívní dopravou, městské aglomerace a území se zvláštním režimem ochrany, systematický výzkum a trvalý monitoring zátěže životního prostředí dopravou, stanovení hodnot vybraných indikátorů, vyhodnocení jejich trendů, tvorbu metodických postupů a návrh konkrétních realizačních opatření, vedoucích ke snížení zátěže na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví člověka, zpracovávání podkladů pro legislativu, politiku a standardizaci technických předpisů. Pro komplexní hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí jsou využívány Laboratoře analýz životního prostředí vybavené špičkovou přístrojovou technikou.
Logo organizace

Dopravní infrastruktura

Centrum dopravního výzkumu
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 1
Specializovaný přívěs CPX vlastní konstrukce
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Činnost oblasti navazuje na více než padesátiletou tradici výzkumu v oblasti pozemních komunikací a letištních ploch. V současné době řeší výzkumné úkoly zaměřené na racionalizaci návrhu, výstavby, údržby a oprav pozemních komunikací, drážních staveb a mostních objektů. Zároveň zpracovává podklady pro technickou politiku, diagnostiku a hodnocení provozně technických podmínek. Věnuje se rovněž legislativě, standardizaci a technickým předpisům v oboru dopravní infrastruktury. Výzkumná oblast je zaměřena na řešení vybraných problematik dopravní infrastruktury: systémy hospodaření, technologií a diagnostiky, materiály (především betony a malty), geotechnika.
Logo organizace

Dopravní psychologie

Centrum dopravního výzkumu
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 0
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
Realizujeme výzkumnou a expertní činnost pro celou řadu institucí (MD, MV, PMS, Vězeňská služba apod.), které týkají vlivu jedince (skupiny osob) na bezpečnost a plynulost dopravy. Hlavní oblastí, které se věnujeme, je práce s řidiči, kteří přišli o řidičský průkaz na základě opakovaných deliktů v dopravě, či na základě závažnějšího porušení pravidel. Cílem je zamezit recidivě problémového chování v dopravě. Dále se zaměřujeme na vzdělávání a práci s profesionálními řidiči, na které jsou kladeny vysoké nároky v souvislosti s výkonem jejich povolání. Expertní činnost vykonáváme zejména v oblasti stanovení únosné míry zatížení pracovníků, kteří jsou přímo propojení s oblastí dopravy.
Logo organizace

FNUSA-ICRC Mezinárodní centrum klinického výzkumu

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Přístrojové vybavení pracoviště (celkem): 0
Počet výzkumných programů: 0
Počet možností spolupráce (celkem za pracoviště): 0
24 výzkumných týmů a 7 servisních laboratoří naplňují misi FNUSA-ICRC a společně vytvářejí budoucnost medicíny prostřednictvím výzkumu nových způsobů prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních, neurologických a vybraných onkologických onemocnění a chorob. FNUSA-ICRC se zaměřuje na zlepšení zdravotní péče a kvality života prostřednictvím propojení klinické péče, výzkumu a vývoje, vzdělávání a spolupráce s průmyslovým sektorem.