Přístroje

 s klíčový slovem 

Procesy

Logo organizace

DIL 402 Expedis Supreme - Nano Eye

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Dilatometr s vysoce citlivým optoelektrickým senzorem (Nano EYE). Vysoké rozlišení (0,1 nm). Teplotní rozsah -180 až 2000°C. Velký měřicí rozsah (50 mm). Teplotní modulace. Modulace přítlačné síly (0 až 3N). Studium pevné fáze, past, prášků, kapalin a tavenin. Dilatometr umožňuje stanovení: CTE - koeficientu teplotní roztažnosti, objemové roztažnosti, hustoty, studium smršťování, teploty měknutí, skelného přechodu, teplotu slinování, kontrolované slinování RCS-rate controlled sintering, teploty fázových transformací, proces vypalování a mnoho dalšího. Studium termodynamiky a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů.
Logo organizace

Kinetics NEO

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Software pro kinetickou analýzu získaných termoanalytických křivek: (DTA, DSC, DIL, TMA, TG, DMA, EGA, viskozimetrie,…). Umožňuje provedení kinetického studia chemických reakcí, fyzikálních dějů a fyzikálně-chemických procesů. Umožňuje výpočet kinetických parametrů na základě implementovaných modelů (a také bez modelů). Na základě odvozených modelů (studovaných procesů) z termoanalytických křivek lze stanovit a predikovat stupeň konverze, množství fází (produktů), rychlosti procesů jako funkce času a teploty, aktivační energii, předexponenciální faktor, řád reakce, navrhnout kinetický model procesu - predikovat kinetiku celého procesu.
Logo organizace

Setaram SENSYS (TG/3D DSC)

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Vysoce citlivý simultánní TG/3D DSC vertikální kalorimetr a 3D DSC (horizontální) kalorimetr. Teplotní rozsah -120 až 800 °C. Symetrický váhový systém - automatická eliminace efektu vznosu. Regulace rel. vlhkosti - systém WETSYS (5-95%). Vysokotlaké aplikace (200 bar). Vysoce precizní stanovení tepelných kapacit, entalpiií a teplot fázových transformací díky 3D DSC senzoru. Vysoce precizní termogravimetrické analýzy. Studium termodynamiky (teplot fázových přeměn,...) a kinetiky dějů a procesů, stability (rozkladné teploty,...) materiálů. Studium fázových transformací, adsorpce, desorpce, pyrolýzy, oxidace, koroze a mnoho dalšího. Studium širokého spektra materiálů.