Přístroje

 s klíčový slovem 

termická analýza

Logo organizace

DIL 402 Expedis Supreme - Nano Eye

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Dilatometr s vysoce citlivým optoelektrickým senzorem (Nano EYE). Vysoké rozlišení (0,1 nm). Teplotní rozsah -180 až 2000°C. Velký měřicí rozsah (50 mm). Teplotní modulace. Modulace přítlačné síly (0 až 3N). Studium pevné fáze, past, prášků, kapalin a tavenin. Dilatometr umožňuje stanovení: CTE - koeficientu teplotní roztažnosti, objemové roztažnosti, hustoty, studium smršťování, teploty měknutí, skelného přechodu, teplotu slinování, kontrolované slinování RCS-rate controlled sintering, teploty fázových transformací, proces vypalování a mnoho dalšího. Studium termodynamiky a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů.
Logo organizace

Kinetics NEO

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Software pro kinetickou analýzu získaných termoanalytických křivek: (DTA, DSC, DIL, TMA, TG, DMA, EGA, viskozimetrie,…). Umožňuje provedení kinetického studia chemických reakcí, fyzikálních dějů a fyzikálně-chemických procesů. Umožňuje výpočet kinetických parametrů na základě implementovaných modelů (a také bez modelů). Na základě odvozených modelů (studovaných procesů) z termoanalytických křivek lze stanovit a predikovat stupeň konverze, množství fází (produktů), rychlosti procesů jako funkce času a teploty, aktivační energii, předexponenciální faktor, řád reakce, navrhnout kinetický model procesu - predikovat kinetiku celého procesu.
Logo organizace

Netzsch STA 449 F3 Jupiter s MS Aeolos

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Simultánní analyzátor (TG, TG/DTA a TG/DSC) pro práci v teplotním rozmezí 20 až 2000 °C umožňující analýzu také křivek ohřevu a ochlazování u velkých vzorků (až 24 g) a analýzu uvolňovaných plynů (mass spectrometry: 0 až 300 mu) nejen při rozkladných procesech. Stanovení teplot a tepel fázových transformací, tepelných kapacit, konstrukce fázových diagramů, studium stability (rozkladné teploty,...) materiálů a kinetiky dějů a procesů.
Logo organizace

Setaram MHTC Line 96 (3D DSC)

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Sofistikovaný vysokoteplotní 3D DSC (diferenční skenovací) kalorimetr a 3D DROP („vhazovací“) kalorimetr s vysokou přesností měření kalorimetrických dat (tepelných kapacit, entalpií, tepel fázových transformací, rozpouštěcích tepel,…) za vysokých teplot. Teplotní rozsah 300 až 1600 °C. Možnost analýzy velkých vzorků (DSC až 2,5 g, DROP mód až 15 g). Přístroj umožňuje také stanovení teplot fázových transformací s následnou konstrukcí fázových diagramů, studium stability materiálů a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů.
Logo organizace

Setaram SENSYS (TG/3D DSC)

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Vysoce citlivý simultánní TG/3D DSC vertikální kalorimetr a 3D DSC (horizontální) kalorimetr. Teplotní rozsah -120 až 800 °C. Symetrický váhový systém - automatická eliminace efektu vznosu. Regulace rel. vlhkosti - systém WETSYS (5-95%). Vysokotlaké aplikace (200 bar). Vysoce precizní stanovení tepelných kapacit, entalpiií a teplot fázových transformací díky 3D DSC senzoru. Vysoce precizní termogravimetrické analýzy. Studium termodynamiky (teplot fázových přeměn,...) a kinetiky dějů a procesů, stability (rozkladné teploty,...) materiálů. Studium fázových transformací, adsorpce, desorpce, pyrolýzy, oxidace, koroze a mnoho dalšího. Studium širokého spektra materiálů.
Logo organizace

Setaram SETSYS 18TM

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
TG - Termogravometrie, DTA - diferenční termická analýza, DSC diferenční skenovací kalorimetrie, TMA - Termomechanická analýza. Teplotní rozsah 20-1750 °C. Stanovení teplot a tepel fázových transformací, tepelných kapacit, konstrukce fázových diagramů, studium termodynamiky procesů, stability (rozkladné teploty,...) materiálů a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů.
Logo organizace

Vysokoteplotní zařízení pro termickou analýzu

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Zařízení slouží k měření termofyzikálních, termodynamických a kinetických vlastností ocelí, feroslitin, případně i oxidických směsí s využitím metod termické analýzy v pracovním teplotním rozsahu od teploty okolí až do 2000 °C při řízeném režimu ohřevu i ochlazování.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Zařízení NETZSCH STA 449 F3 Jupiter lze využít pro měření teplot fázových transformací (teplot likvidu, solidu, eutektoidní transformace,…), Latentních tepel fázových transformací, Tepelných kapacit, Rozkladných teplot materiálů – hmotnostních úbytků ad.