Výzkumný program

Název výzkumného programu
Genetické zdroje pícnin
Název výzkumného programu v angličtině
Genetic resources of forage plants
Zaměření výzkumného programu
Hlavní činností Oddělení genetických zdrojů je problematika řešená v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity. Naším hlavním úkolem je shromáždění semenných vzorků, jejich namnožení neboli regenerace, provedení zhodnocení a popisu, dlouhodobé uložení a následné využití těchto genetických zdrojů. Na tuto problematiku navazují výzkumné projekty, věnující se uplatnění genetických zdrojů v zemědělství, ochraně přírody, potravinářství aj. Řešené projekty se dále týkají problematiky trvalých travních porostů, osivových směsí, semenářské produkce, biodiverzity úhorů, a dalších témat.
Zaměření výzkumného programu v angličtině
The main activity of the Department of Genetic Resources is the issues addressed within the National Program for the Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources and Agro-Biodiversity. Our main task is the collection of seed samples, their multiplication or regeneration, evaluation and description, long-term storage and subsequent use of these genetic resources. This issue is followed by research projects dealing with the use of genetic resources in agriculture, nature conservation, food, etc. The solved projects also concern the issue of permanent grasslands, seed mixtures, seed production, eel biodiversity, and other topics.
Reference VaV činnosti (výběr)
Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Oseva, výzkum a vývoj, spol. s r. o. Mendelova univerzita v Brně Botanický ústav AV ČR,v.v.i.
Reference řešených výzkumně – vývojových projektů (výběr)
Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství. Zvyšování diverzity jetelovinotravních společenstev. Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží. Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem. Způsoby zakládání a údržby hrází rybníků s ohledem na využití vyprodukované biomasy. Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství. Genofondy pro města a krajinu Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem
Webové stránky výzkumu
www.vupt.cz
Výzkumné pracoviště
Výzkumná organizace

Obory činnosti

Hlavní obor Vedlejší obor Vedlejší FORD RIV kategorie
Agricultural and veterinary sciences
Natural Sciences
Agriculture, Forestry, and Fisheries
Biological sciences
Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)
Mycology
Plant sciences, botany
Botanika
Pěstování rostlin, osevní postupy

Přístroje výzkumu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající přístroje

Možnosti spolupráce

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce