Výzkumný program

Název výzkumného programu
Genetika, šlechtění a biotechnologie luskovin, lnu, řepky a kmínu
Název výzkumného programu v angličtině
Genetics, breeding and biotechnology of legumes, flax, rape and cumin
Zaměření výzkumného programu
Program se zabývá vývojem genotypů lnu, hrachu, kmínu a řepky s dále definovanými výkonnostními parametry a druhově specifickými rezistencemi vůči biotickým a nespecifickými rezistencemi vůči abiotickým faktorům. Jsou uplatňovány nové metody na základě výsledků klasického šlechtění i molekulární biologie využitelné při tvorbě genotypů s vysokou rezistencí vůči chorobám a je prováděn screening z hlediska požadované kvality pro výrobu konečného produktu.
Zaměření výzkumného programu v angličtině
The program deals with the development of genotypes of flax, pea, cumin and rape with further defined performance parameters and species-specific resistance to biotic and non-specific resistance to abiotic factors. New methods are applied based on the results of classical breeding and molecular biology usable in the creation of genotypes with high resistance to diseases and screening is performed in terms of the required quality for the production of the final product.
Popis vybraných dosavadních výsledků výzkumného programu
Odrůdy olejného lnu Amon (2007), Raciol (2011), Agriol (2016), Agram (2017), Astella (2020) Odrůdy kmínu Aprim, Agmin
Webové stránky výzkumu
www.agritec.cz
Výzkumné pracoviště
Výzkumná organizace

Obory činnosti

Hlavní obor Vedlejší obor Vedlejší FORD RIV kategorie

Přístroje výzkumu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající přístroje

Možnosti spolupráce

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce