Název
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Název anglicky
Regional Materials Science and Technology Centre
Zaměření výzkumného pracoviště
RMTVC je zaměřeno na přípravu vysoce čistých materiálů, speciálních slitin, biomedicínských materiálů, vývoj materiálů pro vysokoteplotní aplikace a energetiku, přípravu materiálů progresivními technologiemi práškové metalurgie (materiály magnetické, frikční a kompozitní apod.), přípravu nanokrystalických materiálů na bázi neželezných kovů, jejich slitin a ocelí připravených extrémní plastickou deformací, výzkum pochodů v tekuté fázi probíhajících v reaktorech majících vliv na užitné vlastnosti materiálů, fyzikální a matematické modelování procesů tváření materiálů včetně kování a aplikace získaných poznatků na výzkum a vývoj technologie tváření komponent pro zařízení jaderné energetiky.
Zaměření výzkumného pracoviště anglicky
RMSTC is focused on the preparation of high pure materials,special alloys,biomedical materials,development of materials for high-temperature applications and energy,preparation of materials by progressive powder metallurgy technologies (magnetic and friction materials etc.),preparation of nanocrystalline mater. based on non-ferrous metals,their alloys and steels prepared by extreme plastic deformation,research of liquid phase processes taking place in reactors influencing the useful properties of materials, physical and mathematical modeling of material forming processes including forging and application of acquired knowledge to research and development of component for nuclear power plants.
Webové stránky
https://www.fmt.vsb.cz/606-rmtvc/cs/
Výzkumná organizace
Celá adresa
17. listopadu 2172/15, Poruba, Ostrava, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Česko, 708 00

Kontaktní osoba

Jméno
Markéta
Příjmení
Vlčková
Email
marketa.vlckova@vsb.cz
Telefonní číslo
+420 597 324 457

Výzkumné programy pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Zařízení pro zalévání vzorků za tepla Struers Citopress 10 Přístroj pro automatické zálevaní metalografických vzorků za tepla. Přípravní práce pro metalografické výbrusy Nutnost zaškoleného operátora 2011 10 Ne
AnalytickyRem - Analytický řádkovací elektronový mikroskop FEI QUANTA FEG 450 Moderní řádkovací elektronový mikroskop (QUANTA 450 FEG), který umožňuje komplexně charakterizovat strukturu materiálů. Kromě zobrazení strukturypři vysokém rozlišení je možné stanovit lokální chem. složení a krystalografické parametry (orientace zrn, identifikace fází) povrchové vrstvy studovaných vzorků. Variabilní tlak v pracovní komoře mikroskopu umožňuje studovat nevodivé vzorky bez jejich úpravy(zvodivění). Veškeré druhy analýzy pomocí SEM se poskytují jako služba Veškeré druhy analýzy pomocí SEM se poskytují jako služba 2011 15 Ne
Analyzátor spalin QMS QMS 403 Aëolos Quadro  Zařízení s vyhřívaným kapilárním vstupním systémem umožňuje rutinní analýzu plynů a zejména těkavých produktů rozkladu při tepelné analýze. Spektrometrická analýza chemického složení spalin vznikajících v průběhu vysokoteplotních termických analýz realizovaných v rámci studia procesů tuhnutí oceli. Klíčová je identifikace dějů souvisejících s uvolňováním a chemickým složením plynných fází v rámci studia vysokoteplotních vlastností ocelí. Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy. 2019 15 Ne
Analyzátor vodíku LECO RH600 LECO RH600 Analyzátor vodíku Zařízení umožňuje měření obsahu vodíku v technických materiálech (např. kovy, slitiny, prášky) v rozsahu od 0,1 do 2500 ppm; detekční metoda: nedisperzní infračervená absorpce; typ pece: elektrodová s regulací proudu, výkonu a teploty; výkon pece 7500 W max. Měření poskytované RMTVC jako služba. Měření poskytované RMTVC jako služba. 2010 Ne
Anton Paar FRS 1600 Vysokoteplotní viskozimetr. Vysokoteplotní viskozimetr pracující v teplotním rozmezí 20 až 1550 °C a umožňující měření v rotačním i oscilačním módu. Měřicí rozsah: 3 mPa·s až 300 Pa·s. Precizní stanovení viskozity kapalin a tavenin. Studium newtonského a nenewtonského chování. Stanovení tokových křivek a normálových sil. Studium širokého spektra materiálů. - 2011 30 Ne
Atmosférická tavící pec INDUTHERM - MU 1200 Tavicí pec pro vzorky oceli, ferostlitin a strusek do hmotnosti 6,0 kg a teploty max. 1800 °C. Možnost simulace základních metalurgických reakcí se zaměřením na ocel, strusku, rafinační procesy, legování, dezoxidaci atd. S tímto zařízením je vsázka tavena pomocí generátoru indukčního pole. Předností indukčního ohřevu je rychlé dosažení tavicí teploty. Díky magnetickému poli je tavenina dobře homogenizována, čímž je dosaženo rozmíchání legur v celém objemu taveniny. Díky termočlánku je měření teploty přesné a výkon přístroje regulovaný tak, aby stále udržoval požadovanou teplotu taveniny. Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy. 2011 15 Ne
Automatický plynový pyknometr AccuPyc II 1345 Series Automatický heliový pyknometr pro stanovení skutečné (skeletální) hustoty a objemu kovových kompaktních i práškových materiálů. Zařízení umožňuje testování práškových materiálů dle norem USP, ASTM, MPIF. Stanovení skeletální hustoty materiálů. 2013 Ne
Brzdový dynamometr LINK M2800 Zařízení je určeno pro testování brzdových součástí (kotouč/deska) osobních a dodávkových automobilů do hmotnosti 3500 kg, brzdení je realizováno za max. tlaku 25 MPa z rychlosti 2500 ot.min-1. Na dynamometru jsou stanovovány následující parametry: mechanická odolnost vůči opotřebení, brzdná účinnost v závislosti na konstantních okolních podmínkách, simulace brzdění hybridních vozidel, odběr vznikajících pevných a plynných emisí a další. Je možno použít standardních testovacích procedur (ISO 26867, SAE J2522, SAE J 2707 a další) nebo použít vlastní uživatelsky zadané procedury. Zařízení je vybaveno klimatizační jednotkou potřebnou pro udržení konstantní okolní teploty během testování. Měření je realizováno jako služba Měření je realizováno jako služba 2012 25 Ne
Classic (pec) Vysokoteplotní odporová pozorovací pec pro snímání tavného procesu pomocí kamery CANON EOS 550D. Vysokoteplotní odporová, pozorovací pec pracující při teplotách od 20 do 1600 °C umožňující snímání tavného procesu pomocí kamery CANON EOS 550D ve vakuu nebo v inertní atmosféře metodou ležící kapky - sessile drop method. Studium tavného procesu materiálů. Studium povrchových vlastností roztavených materiálů (kapalin a tavenin): povrchové napětí, mezifázové napětí, hustota a jejich teplotní závislosti, povrchová energie, úhly smáčení, adhezní práce a rozestírací koeficient. Studium širokého spektra materiálů. - 2012 30 Ne
Digitální kamera DP73-1-51 Olympus DP73 Ve spojení s metalografickým mikroskopem a relevaním SW dokáže snímat barevný obraz ve vysokém rozlišení. Vhodně pro metalografie , popř následnou obrazovou analýzu. Barevná metalografická dokumentace ve vysokém rozlišení. Nutnost zaškoleného operátora 2015 10 Ne
Digitální vysokorychlostní kamera IDT-OS7-S2 Předností této vysokorychlostní kamery je její kompaktní velikost kombinovaná s obsáhlou datovou sběrnicí, což umožnuje dosáhnout velmi vysokých snímacích frekvencí (až 2700 snímků/s) při nejvyšším rozlišení 1920x1280, včetně přenosové rychlosti do pevné vysokokapacitní paměti 512 GB. Mobilní systém vysokorychlostní kamery lze využit ke snímání velmi rychlých dějů s analýzou těchto dějů při snížené rychlosti přehrávání. Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy. 2015 10 Ano
DIL 402 Expedis Supreme - Nano Eye Dilatometr s vysoce citlivým sofistikovaným optoelektrickým senzorem (Nano EYE). Dilatometr s vysoce citlivým optoelektrickým senzorem (Nano EYE). Vysoké rozlišení (0,1 nm). Teplotní rozsah -180 až 2000°C. Velký měřicí rozsah (50 mm). Teplotní modulace. Modulace přítlačné síly (0 až 3N). Studium pevné fáze, past, prášků, kapalin a tavenin. Dilatometr umožňuje stanovení: CTE - koeficientu teplotní roztažnosti, objemové roztažnosti, hustoty, studium smršťování, teploty měknutí, skelného přechodu, teplotu slinování, kontrolované slinování RCS-rate controlled sintering, teploty fázových transformací, proces vypalování a mnoho dalšího. Studium termodynamiky a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů. - 2018 30 Ne
Dilatometr DIL805A/D/T Dilatometr typu 805A/D/T je kalicí dilatometr (A) s možností deformace tlakem (D) a tahem (T). Používá se pro studium fázových a strukturních přeměn. Pomocí jednotky DIL805T lze experimentálně stanovit teplotu nulové pevnosti (Nil-Strenght Temperature, NST). Ohřev vzorku je prováděn indukčně. Stanovené deformační parametry mohou být použity pro tvorbu diagramů TTT – Time Temperature Transformation (IRA - izotermický rozpad austenitu), CCT- Continuous Cooling Transformation (ARA - anizotermický rozpad austenitu), DTTT a DCCT (deformací ovlivněný izo a anizotermický rozpad austenitu) a nebo křivek tečení. Měřené, resp. vypočtené parametry umožňují simulace kovacích nebo válcovacích procesů. Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy. 2019 15 Ne
Drátotah Zařízení je určeno pro přípravu drátů především neželezných kovů. Jedná se o laboratorní zařízení s lineárním posuvem tažníku s hydraulickým pohonným agregátem. Tažení drátů s možností tažení za tepla formou HS, projektů 2012 Ano
Elektronový mikroskop Explorer 4 analyzer Elektronový mikroskop xplorer 4 analyzer Analýza lomových poch (fraktografie). Analýza porušení. Analýza lokální chemického složení. Zařízení je vybaveno detektorem sekundárních elektronů, kvadrupólovým detektorem zpětně odražených elektronů a EDX analyzátorem. Komora pro umístění vzorků má rozměry 100 mm x 100 mm x 80 mm a automatický posuv vzorku lze provádět v rozmezí x-y 80 mm x 100 mm. Max. výška vzorku je 65 mm. Hlavní předností přístroje je rychlá kvantitativní a kvalitativní automatická analýza nekovových vměstků v ocelích. Automatická analýza umožňuje stanovit jak velikost těchto částic, tak jejich prvkové složení. Výsledky automatické analýzy jsou přehledně znázorněny v následném protokolu z měření. Obsahuje: základní informace o materiálu a parametry analýzy; rozložení stanovených základních vměstků; množství jednotlivých vměstků a jejich procentuální zastoupení; rozložení vměstků podle velikosti; prvkové složení pro jednotlivé vměstky. Analýza lomových poch (fraktografie). Analýza porušení.Analýza lokální chemického složení. Analyzovat lze jak kovové vzorky, tak i nekovové vzorky za nízkého vakua. EDX analyzátor s rozlišením 135 eV umožňuje: bodovou analýzu, plošnou analýzu a mapování. Stanovení obsahu nekovových vměstků v oceli dle norem: ISO 4967, ASTM E2142, ASTM E45, JIS G 0555. Nutnost zaškoleného operátora 43282 10 Ne
FRITSCH - pulverisette 5 Planetový mlýn - 4 pozicový, mlecí nádoby a tělesa - achát. Pracovní podmínky: 240 V/50 Hz, 1100 Watt, 50-400 ot/min, zpětný chod. Maximální množství vzorku je 4 x 250 ml. Regulace otáček a času mletí. Hmotnost cca 40 kg. Vhodný pro rychlé jemné mletí až do koloidní jemnosti tvrdých až měkkých vzorků, suchých nebo v suspenzi. Lze je použít pro míchání a perfektní homogenizaci emulzí a past. Vyznačují se velmi rychlým a efektivním mletím. Je mnohostranně použitelný. Ideální pro bezztrátové jemné mletí až do jemnosti menší 0,1 um. Je možné mletí suché a v suspenzích. Lze je využít také pro míchání a homogenizaci emulzí a past nebo k mechanickému zahušťování při výzkumu materiálů . Ano, na základě osobní dohody s odpovědnou osobou, suché mletí. 2012 Ne
FTIR mikroskop Nicolet iN10 Přístroj pro měření infračervených spekter mikroskopických objektů. Spektra lze měřit různýmí technikami (transmisní, DRIFT, ATR) ve střední infračervené oblasti. Lze měřit různé typy pevných vzorků. Měření poskytované jako služba Měření poskytované jako služba 2012 15 Ne
FTIR spektrometr Nicolet iS50 Přístroj pro měření infračervených spekter makroskopických objektů. Spektra lze měřit různýmí technikami (transmisní, DRIFT, ATR) v blízské, střední i vzdálené infračervené oblasti. Lze měřit různé typy vzorků (pevné, kapalné, plynné). K dispozici je velmé množství spektrálních knihoven. Měření poskytované jako služba Měření poskytované jako služba 2018 15 Ne
Fyzikální model pro modelování metalurgických procesů CLASIC 0317E Fyzikální model integruje možnosti studia metalurgických procesů v průběhu tavení, rafinace, lití a tuhnutí kovových materiálů při experimentech do teploty 1650 °C. Zařízení je připraveno pro technické modelování pomocí nově vyvíjených původních metod simulací reálných provozních podmínek. Slouží k měření teplot fázových transformací, simulaci procesu tunutí oceli. Umožňuje verifikaci termodynamických vlastností ocelí - teplot likvidu a solidu u velkých vzorků. Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy. 2012 15 Ne
Generátor pro indukční tavení HFR 25 Vysokofrekvenční generátor HFR je určen k indukčnímu ohřevu ocelových výrobků působením vysoké frekvence. K ohřevu materiálu dochází účinky vířivých proudů jež se přeměňují v ohřívaném feromagnetiku na Jouleovo teplo. Přenos energie do ohřívaného materiálu je realizován pomocí vodou chlazené cívky. Generátor HFR 25 slouží k roztavení vzorku a sledování např. nadusičení. Dále je možné ho využívat k studiu zejména chemického složení vzorků po tavení za různých podmínek, např. při použití různých rafinačních strusek. K tavení se využívá korundových kelímků. Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy. 2017 15 Ne
Hloubička Stroj pro elektroerozivní hloubení je určen k vytváření specializovaných tvarů dutin. Výroba forem, s komplikovaným reliéfem formou HS, projektů 2013 Ne
Hunter Lab Mini Scan EZ Přenosný spektrofotometr optický Spektrofotometr se používá pro vysoce přesné analýzy a přesné řízení barev především v laboratořích a při výzkumu a vývoji Nejčastější využití je v průmyslových odvětvích při kontrole barevnosti plastových výlisků, tkanin, kůže, imitace kůže, stavebních dílů, automobilových interiérů z plastů nebo textilních částí, dále v průmyslu barev a nátěrů, reflexních a bezpečnostních prvků na oděvech nebo v průmyslu tisku a obalových materiálů Přístroj je možné půjčit, ale k vyhodnocení dat a zaznamů je nutné mít instalační klíč, který je pouze jeden pro přístroj a NTB, kde je sowtvare nahraný. 2012 Ano
Kerrův mikroskop 502101 59 Modul pro rozšíření Kerrovy metody Pozorování magnetických domén na površích pevných feromagnetických materiálů (nutná nízká povrchová drsnost) – tenké vrstvy, multivrstvy, amorfní a nanokrystalické materiály na bázi Fe, Co a Ni, transformátorové oceli. Zkoumané vlastnosti materiálů: - zobrazení povrchových magnetických domén a stavů magnetizace v polárním, longitudinálním a transverzálním Kerrově jevu - možnost pozorování domén v lokálních oblastech vzorku - měření magneto-optických hysterezních smyček - pozorování magnetických domén na drsných površích s využitím magneto-optické metody indikačních vrstev (MOIF) Možnost měření vlastních magnetických materiálů v rámci hospodářské smlouvy. 2011 9 Ne
Kinetics NEO Termokinetický SW pro zpracování termoanalytických křivek - vyhodnocení kinetických parametrů. Software pro kinetickou analýzu získaných termoanalytických křivek: (DTA, DSC, DIL, TMA, TG, DMA, EGA, viskozimetrie,…). Umožňuje provedení kinetického studia chemických reakcí, fyzikálních dějů a fyzikálně-chemických procesů. Umožňuje výpočet kinetických parametrů na základě implementovaných modelů (a také bez modelů). Na základě odvozených modelů (studovaných procesů) z termoanalytických křivek lze stanovit a predikovat stupeň konverze, množství fází (produktů), rychlosti procesů jako funkce času a teploty, aktivační energii, předexponenciální faktor, řád reakce, navrhnout kinetický model procesu - predikovat kinetiku celého procesu. - Ne
Laboratorní pec horizontální s programovatelným regulátorem Industry LH 30/13 Pec je určená pro žíhání materiálu, kelímků, kokil do teploty 1340 °C. Technické parametry: vnitřní rozměry 310 × 310 × 310 mm, objem 30 l, příkon 3,2 kW, T max 1340 °C. Lze provádět při průtoku Ar. Žíhání výrobků, polotovarů, kelímků, kokil apod. 2012 Ne
Lis s výhřeven Thermo compact 300kN Laboratorní lis s výhřevem je používán pro výrobu vlastních vzorků organických brzdových (frikčních) desek. Je schopno pracovat až s tlakem 300kN a teplotou 300 °C. Tvar konečného vzorku udává kovová matrice ve tvaru reálné brzdové desky určené pro brzdový třnem FS-III koncernu VW. Výhodou je možnost použítí malého množství materiálu a následné testování parametrů pomocí brzdového dynamometru. Výrovba je realizována jako služba Výrovba je realizována jako služba 2012 25 Ne
Napařovačka Quorum Quorum Q150R Zařízení slouží k napařování tenkých vrstev uhlíku na pevné vzorky. Napaření vrstvy uhlíku umožňuje zvodivit vzorky pro SEM, případně zhotovit extrakční uhlíkové repliky pro TEM. jako služba 2011 15 Ne
Netzsch STA 449 F3 Jupiter s MS Aeolos Simultánní TG/DTA, TG/DSC a TG analyzátor - analýza křivek ohřevu/ochlazování. Hmotnostní spektrometr Aeolos. Simultánní analyzátor (TG, TG/DTA a TG/DSC) pro práci v teplotním rozmezí 20 až 2000 °C umožňující analýzu také křivek ohřevu a ochlazování u velkých vzorků (až 24 g) a analýzu uvolňovaných plynů (mass spectrometry: 0 až 300 mu) nejen při rozkladných procesech. Stanovení teplot a tepel fázových transformací, tepelných kapacit, konstrukce fázových diagramů, studium stability (rozkladné teploty,...) materiálů a kinetiky dějů a procesů. - 2011 30 Ne
Odporová pec do 1200 °C MVT 15112 Víceúčelová muflová pec s elektrickým odporovým ohřevem slouží pro tepelné zpracování keramiky na bázi Al2O3 do teplot 1200 °C, např. korundové kelímky, trubice, zásypové prášky a vzorků oceli do teplot 1200 °C. Pec lze využít pro laboratorní, výzkumné a vývojové práce, přípravu vzorků, tepelné zpracování keramiky. Digitální regulátor teploty umožňuje programově nastavit teplotní režim ohřevu, výdrž i ochlazování, čímž umožnuje pohodlně nastavovat ohřívací i ochlazovací křivky včetně řízeného startu pece. Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy. 2015 15 Ne
Odstředivý separátor Odstředivý separátor/koncentrátor je zařízení pro rozdělování těžšího a lehčího podílu smíšeného materiálu na základě jejich odlišných hustot pomocí odstředivé síly. Princip oddělení složek spočívá v rychlé rotaci bubnu, kdy se těžší podíl koncentruje v drážkách na vnitřní straně bubnu. Lehký podíl je odváděn z vnitřního prostoru bubnu do oddělené části. Pomocí tohoto zařízení lze separovat typově různé materiály, jako jsou rudy, případně i odpadní materiál obsahující kovový podíl, kdy vstupní materiál je se střední velikostí zrna od 0,1 mm do max. 6 mm. Separace jemných sypkých materiálů na frakci těžší a lehčí. 2016 Ne
Optický emisní spektrometr SPECTROMAXx Zařízení je určeno pro přesnou analýzu chemického složení kovů a slitin metodou OES. Lze měřit materiály na bázi Al, Ni, Cu, Ti, Sn a oceli nízkolegované, niklchromové, manganové, litiny. Analýza chemického složení kovů a slitin na bázi Al, Ni, Cu, Ti, Sn a oceli nízkolegované, niklchromové, manganové, litiny. Úprava materiálu před měřením. Analýzy jsou orientační. 2005 Ne
Pece pro směrovou krystalizaci Clasic, FRV-5-40/550/1900 Zařízení umožňují řízenou změnou teplotního pole v peci vyvolat odpovídající změnu teplotního gradientu na fázovém rozhraní s následným usměrněným růstem krystalů kovů a slitin do teploty tavení 1600 nebo 1850 °C ve vakuu nebo ochranné atmosféře (Ar, N2). Technické parametry: odporový ohřev, max. délka krystalu 120 nebo 300 mm, rychlost posuvu 3,6 - 360 mm/h, vertikální uspořádání pece, volba teplotního profilu uvnitř pece. Směrová krystalizace, usměrněné tuhnutí materiálu. Příprava vzorků s usměrněnou strukturou. Ne
Polospojitá laboratorní válcovna tyčí Předválcovací stolice a spojité čtyřstolicové hotovní pořadí s uspořádáním H-V-H-V s navazujícím systémem chlazení vývalků na vzduchu, řízeným ochlazování pomocí vodních trysek a trubic, zpomaleným ochlazování v žíhacích pecích nebo okamžitým kalením do vody. Vysokoteplotní žíhací superkanthalová pec (pro teplotu max. 1800 °C). Automatizovaný systém indukčního ohřevu tyčí o max. průměru 40 mm. Simulace vybraných procesů válcování na jemných profilových a drátových tratích s ovlivňováním vývoje struktury; optimalizace mechanických vlastností vývalků termomechanickým zpracováním a řízeným ochlazováním; dosažení definovaného stupně protváření při válcování za tepla vzorků v litém stavu; indukční zušlechťování Výzkum deformačního chování různých kovových materiálů a relevantních strukturotvorných dějů; Fyzikální simulace teplotně řízeného válcování; Indukční ohřev a tepelné zpracování, příprava vzorků pro další experimenty Smluvní výzkum a společné VaV projekty 2012 Ne
Přesná pomaloběžná pila Isomet LS Přesná pomaloběžná pila IsoMet LS je určena především pro pomaloběžné řezání technických (prakticky veškerých) i přírodních materiálů (kosti, zuby, nerosty) diamantovými řeznými kotouči. Pomaloběžné řezání se poskytuje jako služba Pomaloběžné řezání se poskytuje jako služba 2012 10 Ne
Přístroj pro laserovou difrakci MasterSizer 3000 Přístroj pro stanovení distribuce velikosti částic kovových a keramických práškových materiálů metodou laserové difrakce. Stanovení distribuce velikosti částic práškových materiálů, vč. statistických dat 2015 Ne
Ramanův disperzní mikroskop DXR Raman Microscope Přístroj pro měření Ramanových spekter makroskopických objektů. Pro měření lze využít 3 excitační lasery (532 nm, 633 nm a 785 nm). Lze měřit různé typy pevných a kapalných vzorků. K dispozici je velmé množství spektrálních knihoven. Měření poskytované jako služba Měření poskytované jako služba 2010 15 Ne
Ramanův disperzní spektrometr DXR SmartRaman Přístroj pro měření Ramanových spekter makroskopických objektů. Pro měření lze využít 4 excitační lasery (532 nm, 633 nm, 785 nm a 1064 nm). Lze měřit různé typy pevných a kapalných vzorků. K dispozici je velmé množství spektrálních knihoven. Měření poskytované jako služba Měření poskytované jako služba 2010 15 Ne
Rentgenový fluorescenční spektrometr WD XRF spektrometr ARL PERFORM´X Provádíme prvkovou analýzu práškových i kusových vzorků. Přístroj lze využít k analýze většiny prvků (Na - U) v koncentračním rozmezí cca desítky ppm až 100%. Na přístroji je možné provádět také tzv. mapping analýzu povrchu. Analýza vzorků ze životního prostředí včetně nejrůznějších odpadů (např. uhlí, popílky, kaly, odprašky, sedimenty, půdy apod.), kovových materiálů – ocelí, slitin apod., minerálů, hornin, surovin, rud atd. Velké uplatnění také v oblasti materiálových věd, sklářského, keramického či cementářského průmyslu či průmyslu zpracování kapalných paliv (benzíny, oleje, ropné frakce apod.) a řada dalších aplikací. Analýza prvkového složení poskytovaná jako služba. 2012 Ne
Rotační kovací stroj Jedná se o laboratorní zařízení určené pro kování polotovarů s kruhovým průřezem až na velmi malé průřezy. Tváření kovů a slitina se sníženou tvařitelností, sintrovaných polotovarů za tepla (např. slitin Ti, W, nástrojových ocelí). formou HS, projektů 2012 Ano
Rozplavovací gravitační separátor Rozplavovací gravitační zařízení je určeno pro rozdělování těžšího a lehčího podílu smíšeného materiálu. Princip oddělení složek spočívá v jejich rozdělení na vibrační splavové desce s drážkami pomocí vody, kdy se těžší podíl koncentruje na straně jedné a lehčí podíl je splavován vodou ke straně druhé. Materiál je možno třídit do několika frakcí, případně na těžší kovovou nebo kovonosnou složku a lehčí nekovovou složku. Separovat lze druhotné zrnité směsi, rozemleté rudniny nebo jiné drcené a mleté materiály s odpovídající zrnitostí od 0,1 do 3 mm. Podmínkou pro úspěšné roztřídění je existence frakcí s odlišnou hustotou. Separace materiálů včetně různých typů odpadů na několik frakcí odlišných svou hustotou. 2016 2016 Ne
Ruční rentgenový spektrometr Delta Professional Zařízení je určeno pro přesnou nedestruktivní analýzu chemického složení kovových a nekovových materiálů metodou ED-XRF. Analýza chemického složení kovů a slitin, pro běžné slitiny lze stanovit příslušnou materiálovou normu. Lze měřit pevné i sypké vzorky. Stanovení obsahu vybraných prvků v nekovových materiálech, např. stanovení obsahu prvků v půdách atd. Úprava materiálu před měřením. Analýzy lze provádět u zadavatele. Analýzy jsou orientační. 2013 Ano
sestava RillFEM - Indukční ohřev Zařízení na indukční ohřev feromagnetických i nemagnetických materiálů. Indukční ohřev feromagnetických i paramagnetickcýh materiálů formou HS, projektů 2016 Ano
Setaram MHTC Line 96 (3D DSC) Vysokoteplotní precizní 3D DSC a 3D DROP ("vhazovací") kalorimetr. Sofistikovaný vysokoteplotní 3D DSC (diferenční skenovací) kalorimetr a 3D DROP („vhazovací“) kalorimetr s vysokou přesností měření kalorimetrických dat (tepelných kapacit, entalpií, tepel fázových transformací, rozpouštěcích tepel,…) za vysokých teplot. Teplotní rozsah 300 až 1600 °C. Možnost analýzy velkých vzorků (DSC až 2,5 g, DROP mód až 15 g). Přístroj umožňuje také stanovení teplot fázových transformací s následnou konstrukcí fázových diagramů, studium stability materiálů a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů. - 2011 30 Ne
Setaram SENSYS (TG/3D DSC) Vysoce citlivý simultánní TG/3D DSC kalorimetr. Vysoce citlivý simultánní TG/3D DSC vertikální kalorimetr a 3D DSC (horizontální) kalorimetr. Teplotní rozsah -120 až 800 °C. Symetrický váhový systém - automatická eliminace efektu vznosu. Regulace rel. vlhkosti - systém WETSYS (5-95%). Vysokotlaké aplikace (200 bar). Vysoce precizní stanovení tepelných kapacit, entalpiií a teplot fázových transformací díky 3D DSC senzoru. Vysoce precizní termogravimetrické analýzy. Studium termodynamiky (teplot fázových přeměn,...) a kinetiky dějů a procesů, stability (rozkladné teploty,...) materiálů. Studium fázových transformací, adsorpce, desorpce, pyrolýzy, oxidace, koroze a mnoho dalšího. Studium širokého spektra materiálů. - 2018 30 Ne
Setaram SETSYS 18TM Simultánní TG/DTA, TG/DSC, TG a TMA analyzátor. TG - Termogravometrie, DTA - diferenční termická analýza, DSC diferenční skenovací kalorimetrie, TMA - Termomechanická analýza. Teplotní rozsah 20-1750 °C. Stanovení teplot a tepel fázových transformací, tepelných kapacit, konstrukce fázových diagramů, studium termodynamiky procesů, stability (rozkladné teploty,...) materiálů a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů. - 2001 30 Ne
Simulátor deformací za tepla HDS-20 Simulátor HDS-20 je stavebnicový soubor zařízení s hlavními komponentami: plastometr Gleeble 3800, moduly Pocket Jaw, Hydrawedge II a MAXStrain, dilatometrická zařízení aj. Studium tvařitelnosti (zkoušky jednoosým tahem až 2 m/s, SICO test); matematický popis deformačního odporu na základě zkoušek jednoosým tlakem (max. 196 kN); vývoj ARA diagramů i s vlivem předchozí deformace; relaxační testy; simulace tepelného zpracování, svařování, tavení a tuhnutí, řízeného tváření (vč. rovinné deformace PSCT) a ochlazování. Výzkum deformačního chování různých kovových materiálů a relevantních strukturotvorných dějů; optimalizační simulace procesů termomechanického zpracování; vývoj ultrajemnozrnných struktur. Smluvní výzkum a společné VaV projekty. 2012 Ne
Spalovací analyzátor G4 ICARUS CS HF Spalovací analyzátor je ideální nástroj pro rychlé a přesné stanovení uhlíku a síry v kovech a slitinách kovů, ale taky např. i v keramice či jiných typech materiálů. Analyzátor využívá metody totálního spálení vzorku a následné infračervené detekce spalin, která zajišťuje rychlou a vysoce spolehlivou metodu s výbornou citlivostí. Tato standardizovaná metoda umožňuje snadno analyzovat jak vysoké, tak i velmi nízké obsahy uhlíku a síry i v jednotkách ppm. Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy. 2017 15 Ne
StrojRotKov Využívá se zejména pro rotační kování materiálů se sníženou tvařitelností za tepla. Tváření kovů a slitina se sníženou tvařitelností, sintrovaných polotovarů za tepla (např. slitin Ti, W, nástrojových ocelí). formou HS, projektů 2012 Ne
Střižný mlýn Retsch SM 2000 Drcení materiálů včetně různých typů odpadů na velikost x-x mm. Vysoce výkonný řezací mlýn typu SM 2000 slouží k dávkovanému nebo nepřetržitému drcení elastických, měkkých, tvrzených a vláknitých produktů a směsí. Speciální tvar mlýnu ve spojení se silným pomaluběžným motorem provádějí rychlé a výkonné rozemletí bez rušivého zatížení mletých materiálů. Použitelné pro zdrobňování plastů, elektroodpadu, kabelů, pneumatik apod. Drcení různých materiálů včetně vybraných typů odpadů. 2006 Ne
Systém pro detekci sil Detekce deformační síly v reálném čase - vykreslování graf. závislosti na displej. Post procesing deformačního odporu a deformační práce. Souběžně mapující kanál - detekce teploty při kování. formou HS, projektů 2015 Ano
TEM - Prozařovací elektronový mikroskop JEM 2100 Prozařovací elektronová mikroskopie tvoří nedílnou součást detailní charakterizace struktury kovových i nekovových materiálů. Vysoká rozlišovací schopnost této techniky umožňuje studovat jemné detaily struktury včetně stanovení lokálního chemického složení a krystalografických parametrů koexistujících fází/mikrostrukturních složek. Technické parametry přístroje (JEM-2100). Urychlovač napětí: 200 kV. Elektronová tryska: LaB6. Bodové rozlišení: 0,25 nm. Elektronová difrakce: SAED, CBED, NBED. Energiově disperzní mikroanalýza (EDX). STEM jednotka. HAADF detektor. jako služba 2010 20 Ne
Termovizní kamera FLIR T640 Tato termovizní kamera slouží převážně k měření teplotních polí v rozsahu -40 °C až 2000 °C, s teplotní citlivostí 0,035 °C. Kamera má vestavěné měřící funkce bodů, oblastí, profilů, izotermy. Disponuje mj. rozdílem teplot Delta T nebo teplotním prolínáním Thermal Fusion. Kameru lze využít převážně k měření teplotních polí při procesu výroby, litá a tuhnutí oceli ingotového i plynulého odlévání v provozních podmínkách. Doplní informace získané z numerického a laboratorního modelování těchto technologických procesů. Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy. 2013 10 Ano
Vakuová indukční pec se strip castingem a klasickým odléváním SecoWarwick Zařízení pro indukční tavení materiálů ve vakuu nebo inertní atmosféře (Ar) s odléváním na vodou chlazené měděné kolo. Možnost nahrazení nálevky kokilou pro klasické odlévání. Až 10 kg vsázky. Pec je vybavena pozorovacími místy tavení a odlévání, 3 videokamerami a mechanismem pro naklápění tavícího kelímku. Možnost odběru vzorku taveniny během procesu. Výstupní výkon 50 kW, 3 kHz, vakuum až 1,33 Pa, rychlost otáčení kola 0-60 m/s. Příprava kovových materiálů, příprava slitin na bázi Nd(RE)-Fe-B ve fromě tenkých pásků 2012 Ne
Vibrační magnetometr (VSM) 501519 31/Vibrační magnetometr s příslušenstvím Studium magnetických vlastností dia-, para- a feromagnetických materiálů (např. tenké vrstvy, multivrstvy, objemové magnetické materiály, amorfní a nanokrystalické materiály na bázi Fe, Co a Ni), magnetických prášků a kapalin. Zkoumané vlastnosti materiálů: - objemové hysterezní smyčky a jejich parametry, křivky prvotní magnetizace - analýza magnetické anizotropie s využitím rotace vzorku až o 400° - teplotní magnetická měření v rozsahu teplot -170°C až 1000°C, stanovení Curieovy teploty - studium magnetických interakcí pomocí Henkelových grafů" Možnost měření vlastních magnetických materiálů v rámci hospodářské smlouvy. 2010 10 Ne
Vibrační separátor S49 Laboratorního zařízení je určeno pro třídění sypkého materiálu do velikostních frakcí. Vibrační třídič může být používán za sucha případně i za mokra a lze získat až 6 velikostních frakcí. K třídění materiálu dochází v důsledku vibrací ve vertikální a tangenciální rovině, přičemž jednotlivé frakce materiálu jsou ze sít odváděny flexibilními hadicemi do sběrných nádob. Vstupem pro klasifikaci může být drcený rudní a odpadní materiál. Separátor je vybaven vibračním motorem a několika síty s průměrem 540 mm. Nerezová síta mají velikost ok od 11 mm až do 0,15 mm. Samočištění sít umožňuje efektivní separaci i velmi jemných frakcí. Separace sypkých materiálů do několika velikostních frakcí. Lze použít pro větší množství materiálu s ohledem na velikost separátoru. 2016 Ne
Vysoce rychlý analyzátor měrného povrchu a pórovitosti Nova 2200e (Micromeritcs) Plně automatický analyzátor měrného povrchu a pórovitosti zejména kovových a keramických částí (nebo pelet) obsahuje 2 stanice pro testování materiálu a 2 stanice na přípravu vzorků (odplynění vzorků ve vakuu). Rozsah měření měrného povrchu 0,01 až min 1000 m2/g, rozsah měření velikosti pórů: 0,35 - 200 nm. Možno použít různé druhy adsorbátu: N2, CO, C2H6, Ar, He, Kr, H2 aj. Software NOVAWinTM umožňuje stanovit např. adsorpční a desorpční izotermy, BET měrný povrch jedno- a vícebodový, Langmuirova izoterma (plochu): vícebodová, distribuci velikosti pórů metodou BJH, distribuci velikosti (mezo)pórů metodou Dollimore-Heal, povrch (objem) mikropórů metodou Dubinin-Radushkevich, celkový objem pórů, průměrnou velikost pórů: průměr, poloměr aj. Stanovení měrného povrchu částic různých typů práškových materiálů. 2011 Ne
Vysokoteplotní odporová pec CLASIC Pec CLASIC Experimentální studium povrchových a mezifázových vlastností na rozhraní kov/keramický substrát, oxidický systém/grafitový substrát. Zařízení je také využíváno pro studium vzájemných interakcí na uvedených rozhraních. Maximální dosažitelná teplota je 1600°C. Měření poskytované jako služba Měření poskytované jako služba 2012 15 Ne
Vysokoteplotní odporová pec do 1600 °C MVT 15113 Vysokoteplotní odporová pec pro tepelné zpracování keramiky pro vysokoteplotní termickou analýzu do teplot 1600 °C. Pec je speciálně navržena pro vysokoteplotní aplikace nad 1200 °C (pokusy, testování a teplotní zpracování, procesy ohřevu materiálů v laboratoři a žíhací procesy keramických materiálů (kelímků) pro měření termo-fyzikálních vlastností materiálů za vysokých teplot (např. teplot likvidu a solidu vzorků ocelí). Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy. 2015 15 Ne
Vysokoteplotní pec pro debinding a slinování XERION XVAC V laboratorní peci firmy XERION, typ XVAC s molybdenovým stíněním a topnými elementy z wolframu lze realizovat debinding a slinování MIM výlisků, a dále klasické slinování výlisků z různých typů materiálů ve vakuu, inertní atmosféře nebo vodíku až do teplot 1750 °C. Design pece umožňuje provádět tepelný rozklad pojiva a slinování v jednom cyklu, bez nutného vyjmutí vzorků z pece, s využitím speciální molybdenové retorty. Součástí zařízení je rukavicový box zamezující kontaminaci vzorků během jejich manipulace a vkládání do pece. Pracovní teplota ve vakuu: 1600 °C, pracovní teplota ve vodíku: 1600 °C, typ atmosféry: H2, Ar, N2, vakuum, turbomolekulární čerpadlo s čerpadlem s rotačním šoupátkem a druhým čerpadlem s rotačním šoupátkem pro proces debindingu. Debinding a slinování komponent, připravených injekčním vstřikováním kovů. Slinování různých typů materiálů na bázi kovů a jejich slitin. 2011 Ne
Vysokoteplotní reometr Reometr Anton Paar FRS 1600 Reometr je určen k měření reologických vlastností anorganických tavenin (kovové slitiny, oxidické systémy, skla...). Tento přístroj měří točivý moment vřetene, které se otáčí v pevně ukotveném kelímku se vzorkem. Maximální dosažitelná teplota je 1525 °C. Měření lze provádět na vzduchu nebo v průtočné atmosféře inertního plynu. Reologická měření poskytovaná jako služba Reologická měření poskytovaná jako služba 2011 15 Ne
Vysokoteplotní zařízení pro termickou analýzu NETZSCH STA 449 F3 Jupiter Zařízení slouží k měření termofyzikálních, termodynamických a kinetických vlastností ocelí, feroslitin, případně i oxidických směsí s využitím metod termické analýzy v pracovním teplotním rozsahu od teploty okolí až do 2000 °C při řízeném režimu ohřevu i ochlazování. Zařízení NETZSCH STA 449 F3 Jupiter lze využít pro měření teplot fázových transformací (teplot likvidu, solidu, eutektoidní transformace,…), Latentních tepel fázových transformací, Tepelných kapacit, Rozkladných teplot materiálů – hmotnostních úbytků ad. Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy. 2015 15 Ne
Zařízení na odstředivé odlévání kovů a slitin SuperCast 13 Zařízení pro indukční tavení a odstředivé odlévání kovů a slitin do teploty tavení 2000 °C ve vakuu nebo ochranné atmosféře (Ar). Technické parametry: indukční ohřev, max. teplota tavení 2000 °C, vakuum Ar, max. množství vsázky 80 g Ti, 200 g Pt, rychlost odstřeďování 100-500 ot./min. Příprava slitin, přetavování materiálů nebo kovových odpadů, příprava vzorků a standardů pro chemickou analýzu, výroba přesných odlitků 2012 Ne
Zařízení pro izostatické lisování za studena EPSI Lisování metodou "wet bag" za použití pryžového pouzdra. Působením rovnoměrného tlaku lze dosáhnout vysoké hustoty a homogenity výlisků, a to i u prášků, které jsou jinak obtížně lisovatelné (prášky W, Co, Mo a keramické prášky). Velikost pracovního prostoru: 200x900 mm. Maximální tlak: 400 MPa; kontrola přetlaku a dekomprese. Izostatické formování práškových směsí. 2013 Ne
Zařízení pro izostatické lisování za tepla EPSI Dohutnění komponet, tj. zvýšení hus za současného působení vysoké teploty a tlaku plynu. Dohutnění komponent po slionování, 3D tisku, MIM, aj. 2013 Ne
Zařízení pro mísení práškových materiálů s 3D pohybem Turbula Přístroj určený pro mísení práškových materiálů za využití kinetického principu (reversní pohyb) - pohyb ve třech směrech. Příprava a homogenizace práškových směsí 2011 Ne